Јавне набавке преузете од стране ЈП „Аеродроми Ниш“ Ниш након спроведене статусне промене.

Извођење радова ради стављања у функцију Пристанишне зграде „Морава“ – Краљево у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 1/2019

Рачунарска и остала техничка опрема, ЈН 2/2019

Канцеларисјки намештај, ЈН 3/2019

Услуге обучавања из области обезбеђивања, ЈН 4/2019

Радна и заштитна опрема, Партија 1: Радна одећа и обућа 5/2019

Рачунарска и остала техничка опрема, ЈН 6/2019

Електрична енергија

Гориво, Партија 1

Гориво, Партија 2: Гасно уље екстра лако EВРО ЕЛ

Услуга смештаја запослених

Радна и заштитна опрема, партија 2- Лична заштитна опрема за ватрогасце

Гориво, партија 2- Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ, ЈН 13/2019

Рачунарска и остала техничка опрема

Боје и лакови, партија 2. Боја за обележавање асфалта

Средства за одлеђивање и спречавање залеђивања маневарских површина, ЈН 12/2019

Израда техничке документације за санацију коловозне конструкције ПСС-а Аеродрома “Константин Велики“ Ниш, ЈН 15-2/2019

Постављање расветних система на Пристанишној згради „Морава“ Краљево

Рачунарска, серверска опрема и лиценце 19-6/2019

Електрична енергија 23-10/2019

Проширење и израда система видео надзора и техничке заштите ограде, партија 1-Проширење система видео надзора 24-11/2019

Средства за одлеђивање и спречавање залеђивања маневарских површина, партија 1 Течност за одлеђивање и заштиту од залеђивања ваздухоплова ТИП2 26-13/2019

Одржавање система светлосног обележавања 22-9/2019

Реконструкција рачунарске мреже (фаза II) 18-5/2019

Течности за одлеђивање и спречавање залеђивања, партија 1: течности за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова, партија 2: течност за одлеђивање и заштиту од залеђивања полетно – слетне стазе, партија 3: средства (чврста) за одлеђивање и спречавање залеђивања маневарских површина

Опрема за опслуживање ваздухоплова

Потрошни материјал уређаја за преглед обезбеђивања, партија 2 – Потрошни материјал уређаја за преглед обезбеђивања 2, 28-15/2019

Изградња хангара

Услуге обучавања из области обезбеђивања – Партија 5 – Услуге обучавања из области обезбеђивања 4

Опрема за изолационе апарате

Сервис и поправка опреме за преглед обезбеђивања

Израда техничке документације доградње и адаптације терминалне зграде

Рендген уређај за преглед робе и поште

Гориво за потребе „Аеродрома Србије“д.о.о. Ниш, партија 1 Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ.

Тренажер (симулатор) рендген уређаја

Систем за детекцију трагова експлозива

Гориво за потребе „Аеродрома Србије“д.о.о. Ниш, партија 2 – Гориво

Процена вредности имовине