Канцеларијски и штампани канцеларијски материјал, ЈН 2/2020

Сервис опреме за опслуживање ваздухоплова – партија 1 – Сервис ватрогасног возила ТАМ Каросерист 260 Т26 , ЈН 3/2020

Телекомуникационе услуге, партија 1: Услуге мобилне телефоније

Тонери за потребе „Аеродрома Србије“ д.о.о. Ниш

Уља, мазива и антифриз за потребе „Аеродрома Србије“ д.о.о. Ниш ЈН 6/2020

Извођење радова на аеродрому „Росуље“

Гориво за потребе „Аеродрома Србије“д.о.о.Ниш, партија 1 – Гориво (безоловни моторни бензин, евро дизел, АдБлуе адитив), ЈН 9/2020

Електрична енергија за потребе „Аеродрома Србије“д.о.о.Ниш, партија 1 – Електрична енергија за потребе Огранка „Аеродром Морава“ Краљево, ЈН 10/2020

Одржавање информационих система, ЈН 12/2020

Израда пројектно техничке документације регулације – стабилизације терена Рујничке реке

Опрема за опслуживање ваздухоплова, партија 1 Ремонт вучених моторних путничких степеница, партија 2 –Ремонт и надградња вучених путничких степеница

Сервис опреме за опслуживање ваздухоплова, партија 1 – Сервис ватрогасног возила TAM Karoserist 260 T26, ЈН 15/2020

Остали грађевински радови на аеродрому „Ниш“, партија 1: Израда и уградња прозора на објекту рцм-а, улаз број 1, први спрат, ЈН 14/2020

Материјали и опрема за одржавање објеката „Аеродрома Србије“ д.о.о. Ниш, партија 1: Светиљке за обележавање препрека у ваздухопловству

Извођење радова на рашчишћавању терена на аеродрому Константин Велики у Нишу

Осигурање ЈН 17/2020

Осигурање, партија 3 – Осигурање моторних возила (обавезно и каско) ЈН 19/2020

Испитивање инсталација и опреме ЈН 20/2020

Изградња платформе и рулнице Росуље ЈН 8/2020

Орема за опсуживање ваздухоплова, партија 3 – вучни комбиновани уређај клима/агрегат за опслуживање ваздухоплова ЈН 21/2020

Материјали и опрема за одржавање објеката „Аеродрома Србије“д.о.о.Ниш ЈН 22/2020

Конкурсна документација и Позив за јн бр.23/2020 – Геодетске услуге

Намештај за опремање аеродромских служби и просторија ЈН 24/2020

Опрема за опслуживање ваздухоплова партија 4.Вучне степенице на електрични погон са платформом за инвалидска колица ЈН 25/2020

Одржавање службених возила ЈН 29/2020

Опрема за одржавање зелених површина на комплексу „Аеродрома Србије“ д.о.о. Ниш ЈН 30/2020

Опрема за преглед обезбеђивања ЈН 26/2020

Сервис и поправка опреме за преглед обезбеђивања ЈН 28/2020

Испитивање инсталација и опреме, партија 4 Испитивање опреме за рад ЈН 27/2020